logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Englebert, Den Haag

Op de Conam site staat veel over importeur en automobielbedrijf Englebert.
Klik hier voor een beschrijving van Englebert als importeur.
Klik hier voor de F.N. Automobielen
Klik hier voor Packard
Klik hier voor de advertenties van Packard vrachtauto's.
Klik hier voor Nash
Klik hier voor de Studebaker-Packard club

Op internet is veel te vinden over Englebert.
Klik hier voor de website over Het Benoordenhout in Den Haag waar Englebert gevestigd was.
Klik hier voor de Wikipedia site.


In De Standaard van 8 december 1938 wordt het volgende geschreven over het 40-jarig jubileum van Englebert's Automobielhandel.

 

's-GRAVENHAGE, 8 Dec.1938

— Zaterdag 10 Dec. a.s.. zal het veertig Jaar geleden zijn, dat de heer Englebert Sr, zich in Lelden vestigde als Importeur voor Nederland van de beroemde F.N.-rijwielen.

De „oude Heer’’ Englebert was reeds In 1898 één van de weinigen, die voorzag, dat uit de houten fietsen en rammelende en ploffende paardlooze rijtuigen in korten tijd vervoermiddelen zouden groeien, die het verkeer in geheel nieuwe banen zouden leiden en dat het niet lang zou duren, of deze vervoermiddelen zouden in een groote publieke behoefte gaan voorzien.

Al heel spoedig na de oprichting van zijn zaak was de heer Englebert er in geslaagd de beste vakmenschen en de grootste zaken in iedere stad tot agent voor zijn merken aan te stellen en toen in 1899 het motorrijwiel zijn intrede deed en in 1900 het nieuwe artikel „de automobiel", was de ver-koopsorganisatie voor deze artikelen al kant en klaar. Het duurde dan ook niet lang, of overal in het land liepen de beroemd geworden F.N. „ezeltjes”. Tegelijkertijd zag de heer Englebert in, dat hij voor deze zaken in een groote stad gevestigd moest zijn en hij bracht zijn zaak dan ook over naar Den Haag in de panden François Valentijnstraat 88c en d.

Twee jaar later likwideerde de F.N. haar automobielafdeeling en werden andere merken geïmporteerd.

De zaak was intuschen zóó gegroeid, dat uitbreiding noodzakelijk werd en in 1906 werd dan ook het pand Bezuidenhout 71 aangekocht, waarin thans nog de showrooms voor Packard en Nash en de Delftsche Motorenhandel gevestigd zijn.

Een jaar later, in 1907, nam de F.N. fabriek de fabricage van automobielen weer op en waar de heer Englebert nog steeds enthousiast was over de kwaliteiten van dit merk, werd de Import hiervan weer ter hand genomen. Als duurdere wagen bleef de Rochet Schneider gehandhaafd.

Toen ln 1914 de wereldoorlog uitbrak, ontstond er groote stagnatie in de afleveringen en om toen de zaken gaande te houden werd het noodzakelijk uit te zien naar andere landen. Het oog viel op Amerika, vanwaar enkele merken werden geïmporteerd, waaronder in 1918 het beroemde merk Packard.

In 1918 wist de heer Englebert beslag te leggen op de geheele Delftsche Motorenhandel met haar beroemde agentuur van Harley-Davidson motoren, die thans door vrijwel alle politiecorpsen, het leger en vele overheidsbedrijven worden gebruikt. In 1924 kreeg de firma het agentuur van de Nash automobielen en daarna van de Büssing N-A-G. en International vrachtwagens. Met de merken Packard en Nash als luxe wagens. International en BüssIng N-A-G. als vrachtwagens en Harley-Davidson, Rudge- Withworth, Triumph, Hercules,Francis- Barnett, Puch en Motosacoche voor de mo-torrijwielen heeft de firma, niettegenstaande de ernstige crisisjaren een der grootste automobiel- en motorimportbedrijven ln Nederland opgebouwd, een bedrijf, zóó sterk en zóó gezond, dat de volgende veertig Jaren zonder twijfel even succesvol en voorspoedig zullen zijn.

Op 10 Dec. a.s. zal de firma H. Englebert, die in den loop der Jaren omgezet werd in een N.V., haar veertigjarig bestaan vieren en het groote personeel zal op dien dag den „ouden Heer" Englebert en zijn drie zoons huldigen in de wetenschap, dat het een vreugde is om in deze moeilijke tijden te morgen mede arbeiden in dit bedrijf.

H.J.L.Englebert Sr

1938 08 dec leeuwarder nieuwsblad
Englebert plaatste prachtige advertenties voor Nash, Packard en International trucks in tijdschriften en kranten.