Historie en Doelstellingen

Oprichting

Conam is opgericht in Nieuwegein op 12 oktober 1991 op initiatief van Jan Bakker, Theo Brouwer en Frans van Duuren door een tiental aanwezige geïnteresseerden in de automobiel- en motorrijwielhistorie, waaronder Ariejan Bos, Albert Gerbel, Hans van Groningen en Eduard Hattuma.

Inmiddels is Conam een vereniging van ruim 150 mensen met belangstelling voor de geschiedenis van motorvoertuigen. Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsauto's, autobussen en motorfietsen, maar bijvoorbeeld ook autobedrijven, autopioniers en kentekens. Elk lid heeft zijn eigen 'speerpunt' maar het mooie van Conam is dat alle leden graag hun blik verruimen door met andere leden in gesprek te gaan, informatie uitwisselen en voor elkaar te schrijven in het verenigingsblad of op de website.

Veel leden hebben in de loop der jaren een uniek archief opgebouwd waarvan ze de inhoud graag met anderen delen. Een deel van de leden schrijft artikelen over de onderwerpen die hen bezighouden of beantwoordt vragen die door andere leden, of buitenstaanders, gesteld worden. Sommige leden hebben ook één of meerdere klassieke motorvoertuigen in bezit of een collectie van bijzondere objecten gerelateerd aan motorvoertuigen. De leden van Conam houden zich meer dan gemiddeld bezig met de Nederlandse voertuiggeschiedenis; nationale merken en bedrijven zijn regelmatig onderwerp van studie én artikelen.

Doelstellingen

Adler advertentieConam moedigt de belangstelling voor de automobiel- en motorrijwielhistorie in het algemeen en in de ruimste zin van het woord en die van de Nederlandse in het bijzonder bij een breed publiek aan. Door eigen onderzoek en publicaties dragen de leden bij aan het in herinnering houden en vastleggen van deze historie.

Door deze kennis onder de leden via publicaties te verspreiden en het bijhouden van een up-to-date website, wil Conam de belangstelling voor motorvoertuiggeschiedenis vergroten en de rijkdom en het belang van het onderwerp duidelijk maken.

Oorspronkelijk wilde Conam een eigen archief over de automobiel- en motorrijwielhistorie opbouwen. Conam onderhoudt nu echter goede contacten met het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie (NCAD) in Helmond. Onder de leden bevinden zich bovendien diverse interessante archieven over onderwerpen uit de automobiel- en motorrijwielhistorie.

Conam Bulletin

Conam geeft viermaal per jaar het Conam Bulletin uit. Het Conam Bulletin wordt uitgegeven op A4-formaat en bevat meestal meer dan 40 bladzijden met artikelen en andere bijdragen van Conam leden.

Website & Copyright

In dit elektronische tijdperk is het erg eenvoudig om afbeeldingen en teksten van het internet te kopiëren. Omdat we als Conam bestudering van autohistorische geschiedenis graag aanmoedigen hebben we er geen bezwaar tegen als u iets van deze website kopieert zolang er geen commercieel of persoonlijk gewin mee wordt beoogd. We verzoeken u echter wel om in alle gevallen de bron van uw geleende gegevens te vermelden.

Deze website wordt met de meeste zorg en respect voor copyright samengesteld. Voor zover bekend of voor zover de verstrekker van de info zijn naam vermeld wil hebben voeren we dat uit. Onnauwkeurig of onjuist vermelde bronnen kunnen gemeld worden aan de webmaster, zodat dit hersteld kan worden.

Bijeenkomsten

Spyker-MathisEen vereniging kan niet zonder jaarvergadering. Deze vindt meestal in de lente plaats. In deze vergadering worden natuurlijk de activiteiten van het afgelopen jaar gememoreerd en de jaarrekening en de begroting voor het lopende jaar besproken. Vlak voor Kerstmis komt de vereniging in meer ongedwongen sfeer bijeen voor het uitwisselen van opgedane ervaringen in het verzamelen en optekenen van gegevens over de automobiel- en motorrijwielhistorie in het algemeen en de Nederlandse in het bijzonder. Daarnaast krijgen de leden een aantal malen per jaar de gelegenheid een verzameling automobielen of motorfietsen te bezoeken. Behalve openbaar toegankelijke verzamelingen en musea worden ook niet openbaar toegankelijke verzamelingen en musea bezocht. De bijeenkomsten vinden in de regel op een zaterdag plaats.

Statuten
Elke vereniging heeft statuten, zo ook Conam. De laatste versie dateert van 21 juni 2022 en valt hier te lezen.

Erfgoed

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) is lid van Conam