logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Schrör & Vriend, Lichtenvoorde

Carrosserie- en aanhangwagenfabriek Firma Schrör & Vriend B.V., te Lichtenvoorde

In de jaren twintig van de vorige eeuw begonnen de heren Schrör en Vriend een fabriek voor Transportwerktuigen, Machines, Trailers en Aanhangwagens in Winterswijk. Later verhuisde de firma naar Lichtenvoorde. De initialen van de pioniers staan nog in de huidige naam ESVE. In 1992 werd de trailerbouwfabriek overgenomen door de Eeftink Rensing Groep.
bron: website ESVE

schror vriend 05


schror vriend 19231130 tubaGepubliceerd in dagblad Tubantia d.d. 30 november 1923

schror vriend 19260226 de gDe Graafschap-Bode d.d. 26 februari 1926

schror vriend 19270610 de gDe Graafschap-Bode d.d. 10 juni 1927

schror vriend 02

schror vriend 03

schror vriend 16

schror vriend 41

schror vriend 19340511 de g

Uit De Graafschap-Bode d.d. 11 mei 1934: 
Demonstratie van de Bosch-Dewandre Servo-rem.
Wij werden in de gelegenheid gesteld bij de firma Schrör & Vriend Trailerfabriek alhier, een demonstratie bij te wonen van bovengenoemde installatie.
Deze Bosch-Dewandre Servo-rem is geconconstrueerd door de firma Dewandre te Luik en kan gebruikt worden zoowel bij luxe als vrachtauto's. Voor vrachtwagens is deze rem dan ook de aangewezene. Waar in Holland het vervoer meer geschiedt door opleggers of trailers, heeft de firma deze rem meer speciaal voor dit doel geconstrueerd.
Deze rem bestaat uit twee gedeelten, n.l. het tractorgedeelte en het trailergedeelte. Bij 'de tractor behoort als hoofdbestanddeel, het reactieventiel, dat door het rempedaal gecommandeerd wordt. Daardoor is het mogelijk de remkracht als naargelang het noodig blijkt te zijn, op te wekken, d.w.z. meer of minder kracht, waardoor het mogelijk is soepel maar toch krachtig te remmen. Naarmate het voetpedaal ingedrukt wordt, wordt de tegendruk van 't pedaal grooter en in verhouding daarvan de remkracht op de wielen van den trailer.
Een der grootste voordeelen van deze rem is nog, dat een fout in de leiding enz. automatisch aangetoond wordt. Bij een gewone vacuumrem is dit niet het geval. Daar zal een fout pas ontdekt worden wanneer de combinatie afgeremd moet worden, omdat dan de remmen niet werken.
Bij de Bosch-Dewandre-rem zullen zoodra geen vacuum aanwezig is, b.v. door lekkage in de pijpleiding enz., de remmen automatisch aangetrokken worden. Door toepassing van bovenomschreven installatie, zal de veiligheid van het verkeer bijzonder worden gediend, omdat de wagenbestuurder snel én met zekerheid kan handelen.
De importeur voor Nederland en Koloniën van deze nieuwe vinding is de N.V. Willem van Rijn, Keizersgracht Amsterdam, terwijl voor Gelderland en Overijssel de firma Schrör en Vriend het Service-station hebben.

Uit: De Graafschap-Bode d.d. 14 april 1939
Dwangsom voor inbreuk op een octrooi
Winterzwijksche firma veroordeeld Op grond van het Nederlandsche octrooi nr 38.799 ten name van den heer H. van Doorne, directeur van Van Doornes Aanhangwagenfabriek N.V. (D.A.F.) te Eindhoven, is voor de rechtbank te Zutphen een actie wegens inbreuk
Ingesteld tegen de firma Schrör en Vriend te Winterswijk. Deze firma heeft nl. aan een expediteur een oplegger afgeleverd, waarvan de constructie de kenmerken van het genoemde octrooi vertoont. Het verweer van de firma Schrör en Vriend, dat er verschilpunten tusschen den door haar afgeleverden oplegger en dien van D.A.F. zijn aan té toonen. werd na het hooren van deskundigen niet door de rechtbank aanvaard. Dit verweer was nl. gegrond op een woordelijke interpretatie van de conclusie van het octrooi terwijl de rechtbank, in overeenstemming met de door den Hoogen Raad gegeven richtlijnen overwoog, dat bij de beoordeeling van het al of niet aanwezig zijn van inbreuk „beslissend is de vraag of dezelfde uitvindingsgedachte is toegepast ongeacht of er min of meer van den inhoud van het octrooischrift is afgeweken."
Aan de hand van deze en andere overwegingen verklaarde de rechtbank te Zutphen de aflevering van den oplegger door de firma Schrör en Vriend onrechtmatig en stelde een dwangsom vast van f 1000 voor lederen aanhangwagen, waarmee genoemde firma op een der in het vonnis vermelde wijzen inbreuk maakt op het octrooi van Van Doornes Aanhangwagenfabrlek N.V.. terwijl de firma Schrör en Vriend in de kosten van het geding werd veroordeeld.

schror vriend 20


schror-vriend-esve-typeplaatje

schror vriend 57

schror vriend 84