logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Magirus-Deutz, Hoogeveen

Magirus-Deutz assemblage in Hoogeveen

Magirus Motorkracht 19540100 fabriek
De nieuwe (1953-1954) fabriek van N.V. „Motorkracht" te Hoogeveen. In het midden van het complex ligt het moderne kantoorgebouw. Rechts, de oude fabriek

Hieronder een samenvatting van een artikel uit het Bovagblad, 25 juli 1953:

"Voor de oorlog was Deutz hier in Nederland uiteraard al vertegenwoordigd, na de oorlog is het de N.V Motorkracht geweest, thans gevestigd te Hoogeveen, die de vertegenwoordiging heeft van de Deutz-Magirus-producten en deze assembleert in haar fabriek te Hoogeveen.

De in 1948 opgerichte N.V Motorkracht, gevestigd te Wassenaar en Eindhoven, sloot een belangengemeenschap met de N.V. Carrosseriefabriek Hoogeveen te Hoogeveen, die heeft geleid tot uitbreiding en modernisering van de fabriek van laatstgenoemde N.V., welke modernisering thans nog aan de gang is.

Momenteel zijn ongeveer 200 man bij de N.V Motorkracht werkzaam bij de assemblage van de Magirus-Deutz. De nieuwe hal is bijna gereed en het aantal werkkrachten denkt men nog in de loop van dit jaar uit te breiden tot 300. Grondstoffen en onderdelen, die hier te lande betrokken kunnen worden, bestelt de N.V Motorkracht bij de Nederlandse industrie, met gevolg dat ca. 50% van de orders kan worden uitgevoerd uit arbeid en grondstoffen van nationale aard. Tegenover de overige 50%, die dus uit import moet worden bedropen, staat een export van ca. 25% van de totale productie, voorlopig nog uitsluitend naar de Benelux-landen.

In hoofdzaak worden in de fabriek te Hoogeveen geassembleerd de Magirus-Deutz-vrachtauto's met een totaal draagvermogen van 6 ton, nl. het model S. 3500, met een wielbasis van resp. 3,20 m, 3,70 m, 4,20 m en 4,85 m; het zwaardere model S. 6500, dat een totaal draagvermogen heeft van 9 ton en geschikt is voor een treingewicht van 30.000 tot 40.000 kg. Ook dit chassis is leverbaar in vier verschillende wielbases. Voorts kan dit model eventueel geleverd worden met een 6-cylinder motor in V-vorm. Beide genoemde typen worden voorts nog geleverd als terreinwagens, waarbij alle wielen worden aangedreven.

Binnenkort zullen chassis worden gemonteerd van het model S. 3500 in een verzwaarde uitvoering, waarin dan de 6-cylinder luchtgekoelde Deutz-Dieselmotor in V-vorm gemonteerd wordt. Dit chassis krijgt ook een Eaton two-speed achterbrug.

Gezien de nogal excentrische ligging van Hoogeveen zullen verkoopkantoren met showruimte gevestigd worden in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam en bovendien bestaan er plannen voor vestiging van een derde steunpunt in het Zuiden 'des lands.

Het ligt verder in de bedoeling het nog geringe dealerkorps over het gehele land verder uit te breiden. Monteurs van garagebedrijven, die de Deutz-Magirus-producten gaan verkopen, kunnen op de hoogte worden gebracht van de bediening en het onderhoud van de luchtgekoelde motor, waarvoor te Hoogeveen een speciaal leslokaal is ingericht."

Magirus Motorkracht 19540100 assemblageIn een gedeelte van de oude hal vindt de assemblage van de Magirus-Deutz chassis plaats

Uit 'Stads- en Streekvervoer' d.d. 8 juni 1953:
"Ook in het stadsvervoer lopen in Nederland reeds enkele Magirusbussen, doch van een ouder type (dan de 0 6500 - red.) en wel in Eindhoven bij het Stadautobussenbedrijf 'De City', waarvan dhr. Boon, één der eigenaren van Motorkracht, directeur is. Deze vier Magirus bussen voldoen in Eindhoven uitstekend. Zij zijn voorzien van een in Hoogeveen vervaardigde carrosserie, die opvalt door een keurige afwerking/ Wanneer de motoren van deze bussen stationair draaien, wordt veel geluid geproduceerd, doch in de bussen is de motor nauwelijks hoorbaar.
Wij zijn er van overtuigd, dat ook in Nederland de autobus met luchtgekoelde motor zijn weg zal weten te vinden.

magirus 19530608 motorkracht 1Magirus-Stadsbus met 90 P.K. motor van 'De City' op lijn 14 te Eindhoven

Motorkracht levert thans drie typen:

1. Chassis O 3500 met wielbasis van 5150 mm en normale besturing.
2. Chassis O 6500 H met wielbasis van 5700 mm. Bij dit chassistype is de 8-cylinder luchtgekoelde Deutz-Dieselmotor in V-vorm achter in het chassis gebouwd; ook leverbaar met een 6-cylinder motor.
3. Chassis O 3500 H met achterin geplaatste motor, wielbasis 4100 mm; 6-cylinder luchtgekoelde Deutz-motor in V-vorm, eventueel 4-cylinder motor (in lijn).
De bussen zijn leverbaar als touringcar, dan wel als stads- of streekvervoerbus."

magirus 19530608 motorkracht 4Magirus-Stadsbus type O 6500 bij de fabriek


magirus 19530608 motorkracht 3Dezelfde bus van achteren gezien. De voor de koeling benodigde lucht wordt via het dak aangezogen


magirus 19530608 motorkracht 2Autobus chassis van de O 6500 met 8-cylinder motor in V-vorm met 6-versnellingsbak


Uit ‘Beroeps Autovervoer Personen’ d.d. januari 1954:

"Magirus-Deutz en N.V. Motorkracht
Een excursie naar de fabriek te Hoogeveen per Magirus-Deutz-autobus O 6500

Het is niet de eerste maal dat wij in ons orgaan iets publiceren over het merk Magirus-Deutz. In ons laatste R.A.I.-nummer bespraken wij o.m. uitvoerig de stand van N.V. „Motorkracht" te Hoogeveen en de daar geëxposeerde Magirus-Deutz touringcar type O 3500 en de Magirus-Deutz stadsautobus type O 6500 beiden Hekmodel.

Aan het slot van de beschrijving vermeldden wij ons voornemen nader op deze producten te zullen terugkomen. Wij doen dit thans, mede naar aanleiding van een excursie welke wij per laatstgenoemde stadsautobus onlangs maakten naar de fabriek te Hoogeveen.

Alvorens nader op het bezoek aan de fabriek in te gaan, moet het ons allereerst van het hart, dat de vrij lange tocht, heen en terug Den Haag-Hoogeveen, afgelegd per stadsbus, ons geen ogenblik heeft berouwd. Waren wij aanvankelijk enigszins bevreesd voor meer dan normale vermoeidheid, ten gevolge van het feit dat men toch eigenlijk van een stadsautobus niet mag verwachten dat het een toerwagen is, wij hebben kunnen constateren dat ook de stadsbus op de lange afstand uitstekend voldoet en dat van extra vermoeidheid of inspanning geen sprake is geweest.

Wanneer dus de O 6500 wordt uitgevoerd als toerwagen -zoals b.v. een drietal voor Lindbergh Tours te Amsterdam- dan mag met gerustheid worden aangenomen, gezien het feit dat dan bij de samenstelling nog eens extra aandacht aan comfort etc. wordt besteed, dat de O 6500 aan alle eisen van het moderne toerwagenverkeer zal kunnen voldoen.

Trouwens dat de Magirus-Deutz producten een naam op de wereldmarkt hebben weten te veroveren is geen nieuwtje en het zou zeer zeker de huidige directeur van „Motorkracht" de heer A. W. van Hoek, indien dit anders was, niet hebben doen besluiten zijn beste krachten voor het Magirus-Deutz merk te blijven geven.

Reeds voor de tweede wereldoorlog was genoemde heer voor dit merk in Nederland werkzaam en na de oorlog werden de contacten hernieuwd, nadat de heer van Hoek inmiddels zich had toegelegd op de handel in motoren, w.o. ook scheepsmotoren, welke handel hij tezamen met de heer H. J. P. Boon, eigenaar van de City-Garage en van de Stadsautobusdienst te Eindhoven, dreef.

Na de hernieuwing van de contacten werd overgegaan tot het inbouwen van de luchtgekoelde Deutz-dieselmotoren in G.M.C.'s en andere merken vrachtauto's, terwijl tevens de verkoop van Magirus-Deutz chassis zich weer begon te ontwikkelen.

De N.V. „Motorkracht"
Uit deze handel ontstond de N.V. Motorkracht, die in 1948 werd opgericht. Met de N.V. Carrosseriefabriek „Hoogeveen" te Hoogeveen bestond een belangengemeenschap en daarom werd in 1952 besloten deze fabriek te moderniseren en uit te breiden.

De Magirus-trucks worden reeds sedert een aantal jaren te Hoogeveen geassembleerd en ook de ruim 400 Magirus-Deutz chassis, bestemd voor de Bescherming Bevolking, werden aldaar geassembleerd.

Inmiddels zijn ook de kantoren van de N.V. Motorkracht, die eerst te Wassenaar gevestigd waren en de onderdelenmagazijnen van Eindhoven, naar Hoogeveen verplaatst.

In de nieuwe grote montagehal, die momenteel te Hoogeveen in aanbouw is en waarvan wij reeds een zeer imposante indruk kregen, wordt het carrosseriebedrijf gevestigd, terwijl in de oude fabriek -nadat deze gerestaureerd zal zijn- in hoofdzaak Magirus-Deutz-chassis geassembleerd - en Magirus-ladders en ander brandweer-materieel gemonteerd zullen worden.

Vele factoren dragen er toe bij, dat de jonge vennootschap zich snel ontwikkelt. De bedrijfsautomobielen van het merk Magirus-Deutz vinden steeds meer aftrek, hetgeen vooral toe te schrijven is aan de buitengewone kwaliteiten van de luchtgekoelde Deutz-Dieselmotor en de weldoordachte en goed-geconstrueerde chassis.

Op brandweergebied bezit Magirus een wereldnaam en ook dit komt uiteraard de N.V. Motorkracht ten goede. De carrosserieën voor de autospuiten benevens geheel stalen cabines worden in de fabriek te Hoogeveen in serie gebouwd. En tenslotte, doordat de N.V. thans ook over een carrosseriefabriek beschikt, kan zij complete autobussen, toerwagens en vrachtauto's leveren, hetgeen eveneens het bedrijf ten goede komt.

Ook de export ontwikkelt zich meer en meer. Naar België en Luxemburg worden reeds veel bedrijfsauto's al of niet voorzien van cabine en laadbak, complete autobussen en diverse brandweerauto's geëxporteerd.

Bij het fabriceren van de vrachtauto's en bussen ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk gebruik te maken van onderdelen die in eigen land worden gefabriceerd en hierin is men reeds voor een belangrijk deel geslaagd. Ook aan motoren-revisie wordt de aandacht besteed en bestaat het voornemen hiervoor nog een speciale afdeling in te richten.

Vermeldenswaard is ook het feit dat het bedrijf beschikt over een speciaal leslokaal waar de monteurs van de Bescherming Bevolking onderricht ontvangen voor de bediening van het materieel en waar ook monteurs van particuliere bedrijven eveneens op de hoogte worden gebracht met de bediening en het onderhoud van de luchtgekoelde Deutz-Dieselmotor. Dat deze afdeling van het bedrijf van bijzondere betekenis is om zowel de afzet van als de belangstelling voor het product te stimuleren, behoeft geen betoog.

Dat het gebouwencomplex van N.V. „Motorkracht" een enorme terreinoppervlakte beslaat behoeft nauwelijks vermeld als wij weten dat de beide hallen tezamen zo ongeveer een kwart kilometer lang. zijn bij een breedte van 40 tot 50 meter, terwijl op aangrenzende terreinstukken, die eigendom der N.V. zijn, nog verdere uitbreidingen mogelijk zijn, dan is het wel duidelijk dat wij hier te doen hebben met een onderneming, die, alhoewel nog betrekkelijk jong, haar plaats in het Nederlandse bedrijfsleven reeds behoorlijk heeft weten in te nemen. En als wij horen van de verdere plannen die er zijn om b.v. later het Verkoopkantoor met showruimte voor trucks, autobussen en brandweer-materieel over te brengen naar Den Haag, Amsterdam of Rotterdam -waardoor men meer en beter contact zal hebben met dat deel van het land waar de meeste bedrijfswagens lopen en waar de meeste regeringsbureaus etc. gevestigd zijn- en om een derde steunpunt te vestigen in het Zuiden van het land, dan beseffen wij dat wij hier te doen hebben met een vooruitstrevende leiding van het bedrijf, dat men weet wat men wil, en dat bij N.V. „Motorkracht" de vertegenwoordiging van de Deutz-fabrieken in goede handen is.

Enige bedrijfs-indrukken
In Hoogeveen aangekomen werden de deelnemers aan de excursie allereerst ontvangen in een der vertrekken van het modern ingerichte kantoorgebouw, dat ligt tussen de oude- en de nieuwe fabriek. Daar werd een en ander verteld over ontstaan en ontwikkeling van N.V. „Motorkracht" en over de producten en fabricaten van de Deutz-fabrieken. Dat hierbij voornamelijk de luchtgekoelde Deutz-Dieselmotor werd besproken -de heer Boon uit Eindhoven gaf er een beschouwing over- laat zich denken.

Daarna werd een rondwandeling gemaakt door de hallen en over de terreinen. In de oude hal, van de vroegere carrosseriefabriek „Hoogeveen" dus, werd de assemblage van verschillende Magirus-chassis bezichtigd en werd met belangstelling kennis genomen van de wijze waarop de montage van de motoren in de chassis plaats vindt. Wat ons bijzonder interesseerde was de opbouw van de toerwagens voor de Firma Lindbergh waaraan druk werd gewerkt en waaraan men kon zien, dat hier weldoordacht en doelbewust werd gestreefd naar soliditeit, duurzaamheid en veiligheid.

Opvallend is, dat men tegenwoordig bij de chassisbouw meer en meer overgaat naar laswerk. Vele verbindingen vroeger geklonken of tot stand gebracht met behulp van bout en moer worden tegenwoordig gelast. Dat hierdoor enerzijds de stevigte toeneemt, terwijl anderzijds het totaalgewicht afneemt kan de constructie slechts ten goede komen. Trouwens in de gehele carrosseriebouw streeft men hier naar een zo groot mogelijke beperking van het gewicht, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de degelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het geheel.
In de nieuwe hal, die bij ons bezoek nog niet geheel gereed was, kregen wij een indruk van de systematische manier waarop hier in de toekomst zal kunnen worden gewerkt aan een groot aantal werkstukken tegelijkertijd, immers de ruimte is enorm.

De hal bestaat als het ware uit drie delen, twee lagere gedeelten aan weerszijden en een hoog gedeelte in het midden. De lagere gedeelten zijn verdeeld in een groot aantal ruime vertrekken aan de voorzijde door draadgaas, voorzien van een toegangsdeur, gescheiden van de middenhal. Deze ruimten zullen dienst gaan doen als voorraadkamers, waar de onderdelen zullen worden opgeslagen op een dusdanige wijze en op zodanige volgorde dat zij de logische opbouw van de werkstukken zoveel mogelijk en zo vlot mogelijk in de hand werken.

Het grote middengedeelte van de hal is over een groot gedeelte van de vloer in twee helften gesplitst door middel van een soort goot waarop zich op regelmatige afstanden gelegenheden bevinden voor elektrische aansluitingen van alle mogelijke soorten apparaten en gereedschappen. Dat in deze enorme ruimte vol licht en lucht op prettige en efficiënte wijze gearbeid zal kunnen worden behoeft geen extra nadruk.

Tenslotte is er nog het leslokaal waarover wij reeds eerder iets meldden. Het is modern ingericht, van de beste leermiddelen voorzien en stelt de leerlingen in staat zich volkomen met de materie vertrouwd te maken.

Dat met onze rondwandeling, wij mogen haast wel zeggen omzwerving, door gebouwen en over terreinen vrij veel tijd gemoeid was laat zich denken; er was dan ook zoveel te zien en hier en daar zoveel te vragen, dat de beschikbare tijd, die aanvankelijk ruim bemeten was, toch nog tekort bleek en de terugtocht ruim een uur later werd aanvaard dan oorspronkelijk was vastgesteld. Wij kunnen echter met gerustheid zeggen, dat het tijdverlies in dit geval geen werkelijk verlies heeft betekend."

1 magirus motorkracht Fabriek MotorkrachtDe Motorkracht Fabriek in Hoogeveen

2 magirus motorkracht 19570930 briefhoofdBriefhoofd uit 1957

Opslag op de buitenplaatsOpslag op de buitenplaats

De draaibankenDe draaibanken

5 magirus motorkracht MotorenDe motoren fabricage

6 magirus motorkracht Onderdelen fabrikageDe onderdelen fabricage

7 magirus motorkracht Remtrommel fabrikageDe remtrommel fabricage

8 magirus motorkracht Tandwiel fabrikageDe tandwiel fabricage

9 magirus motorkracht Chassis en motorSamenvoegen van chassis en motor

9a magirus motorkracht MontageDe montagehal

Elders in de oude hal worden de motoren in de chassis gemonteerdElders in de oude hal worden de motoren in het chassis gemonteerd

De assemblage lijnDe assemblage lijn

11 magirus motorkracht Cabine plaatsenHet plaatsen van de cabine

12 magirus motorkracht Carrosserie bouwDe carrosserie bouw

13 magirus motorkracht ChassisdelenFabricage van chassisdelen

14 magirus motorkracht montagehal 2De montagehal

15 magirus motorkracht assemblage BussenAssemblage van de bussen

16 magirus motorkracht Houten kozijnenFabricage van de houten kozijnen

17 magirus motorkracht HoutwerkplaatsDe houtwerkplaats

18 magirus motorkracht Montagehal 3De montagehal

19 magirus motorkracht Montagehal 4De montagehal

20 magirus motorkracht WerkplaatsDe werkplaats